Results

2 - 0
Damas Youth U17 Playoff
Season 2024

RCA (YU17) vs Bubali (YU17)

2 - 14
Damas Open Class
Season 2023-2024

La Fama (DO) vs RCA (DO)

12 - 0
Damas Youth U17
Season 2023-2024

RCA (YU17) vs Britannia (YU17)

2 - 1
Women's U17
Season 2022-2023

Estrella (WU17) vs RCA (WU17)

5 - 2
Women's U17
Season 2022-2023

Dakota (WU17) vs RCA (WU17)

4 - 0
Women's U17
Season 2022-2023

RCA (WU17) vs CDRA (WU17)

6 - 0
Women's U17
Season 2022-2023

RCA (WU17) vs Dakota (WU17)

0 - 8
Women's U17
Season 2022-2023

River Plate (WU17) vs RCA (WU17)

1 - 16
Women's U17
Season 2022-2023

CDRA (WU17) vs RCA (WU17)

4 - 0
Women's U17
Season 2022-2023

RCA (WU17) vs Bubali (WU17)

0 - 4
Women's U17
Season 2022-2023

Dakota (WU17) vs RCA (WU17)

7 - 1
Women's U17
Season 2022-2023

RCA WU17 vs CDRA WU17

0 - 4
Women's U17
Season 2022-2023

Bubali WU17 vs RCA WU17