Results

4 - 2
Damas Open Class
Season 2023-2024

Dakota (DO) vs La Fama (DO)

1 - 6
Damas Open Class
Season 2023-2024

River Plate (DO) vs La Fama (DO)

2 - 3
Damas Youth U17
Season 2023-2024

Britannia (YU17) vs La Fama (YU17)

7 - 0
Damas Open Class
Season 2023-2024

Britannia (DO) vs La Fama (DO)

4 - 1
Damas Youth U17
Season 2023-2024

RCA (YU17) vs La Fama (YU17)

5 - 1
Damas Open Class
Season 2023-2024

La Fama (DO) vs River Plate (DO)

1 - 2
Damas Open Class
Season 2023-2024

La Fama (DO) vs River Plate (DO)

1 - 6
Damas Youth U17
Season 2023-2024

La Fama (YU17) vs Bubali (YU17)

1 - 5
Women's U17
Season 2022-2023

La Fama (WU17) vs RCA (WU17)